Fundusze Unijne

        " Ludzie plus dotacje

        równa sie rozwój.

        Piękne hasło, prawda? ...

                        Richard Mbewe


Głównymi celami Narodowej Strategii Spójności są:

- Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów

partnerstwa,

- Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,

- Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie

dla wzrostu konkurencyjności Polski,

- Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie

sektora wytwórczego

o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,

- Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej,

gospodarczej i przestrzennej,

- Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

 

Cele NSS będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych (PO) zarządzanych przez

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),

zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw.:


 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 41,3% całości środków (27,8 mld euro)

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 14,4% całości środków (9,7 mld euro),

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - 12,3% całości środków (8,3 mld euro),

 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej- 3,4% całości środków (2,3 mld euro),

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro),

 • PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro),

  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - 23,8% całości środków (15,9 mld euro).

    

  Każde polskie województwo posiada własny program rozwoju ( tzw program operacyjny), w ramach którego
  o dotację Unii europejskiej mogą ubiegać się podmioty z danego województwa.

   Jeśli już teraz Drogi Przedsiębiorco potrzebujesz konkretnych informacji, lub chcesz zapytać o nasze usługi

   w tym zakresie prosimy przesłać zapytanie (naciśnij link poniżej):

 • proszę o informację w sprawie funduszy unijnych .


  inne informacje o funduszach:

  Pieniądze na dobry początek.

  Co nowego w dofinansowaniu dla firm na inwestycje informatyczne?

  Dobre rady dla pracujących nad koncepcją projektu w programie Kapitał Ludzki.

  Będzie wsparcie finansowe dla rynku e-usług.

  Ci, którzy chcą założyć własną firmę, mogą skorzystać z dotacji i otrzymać na to nawet 40 tys. zł

  Zatrudnij na wsi kilka osób, a dostaniesz zastrzyk pieniędzy.


  Troszkę najbliższej historii...

  Nasze wejście do Unii Europejskiej stworzyło szanse Polskim przedsiębiorcom na zaistnienie na jednolitym rynku europejskim

  i perspektywy dalszego dynamicznego rozwoju. Już przed magiczną datą wstąpienia w struktury UE, mieliśmy możliwość

  wykorzystywania pieniędzy z budżetu unijnego.

  Korzystaliśmy wtedy z 3 programów przedakcesyjnych:

  PHARE (Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies).

   

  SAPARD (Special Accession Programme For Agriculture And Rural Development).

   

  ISPA (Instrument For Structural Policies For Pre-Accession).

   

  Po wyczerpaniu linii budżetowych programów przedakcesyjnych nastąpił czas na wykorzystanie możliwości jakie dało nam

  wstąpienie Polski w szereg Państw UE.

  Rozpoczęły się Sektorowe Programy Operacyjne (SPO), który były stworzone w ramach linii budżetowej 2002-2006.

  Sektorowe Programy Operacyjne 2002 - 2006. Budżet Sektorowych Programów Operacyjnych składa się ze środków

  pochodzących z 4 Programów Strukturalnych:

  - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

  - Europejskiego Funduszu Społecznego,

  - Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji,Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa oraz

  - Funduszu Spójności.

  Określonych zostało 6 Sektorowych Programów Strukturalnych. Każdy Program zawiera w sobie Priorytety,

  a w ramach tych Priorytetów znajdują się działania, w ramach których podporządkowane są grupy projektów.

  Są to np. Programy:

  - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
  - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL),
  - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP),
  - Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL),
  - Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo ryb (SPO RYB),
  - Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPO TRAN).

  W tej chwili rozpoczęły sie już wdrożenia programów w ramach lini budżetowej 2007-2013.

  W ramach Narodowej Strategii Spójności (NSS) zostały określone priorytety i obszary wykorzystania oraz

  system wdrażania funduszy unijnych:

  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

  Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

  oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu na lata 2007–2013.


   

   
  Aktualności

  Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1.E „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat”

  prawdopodbny termin rozpoczecia naboru to 5 listopad tego roku. Potwierdzimy to w ciągu 2-3 dni.

   


  Dotacje Inwestycyjne dla Przedsiębiorstw prowadzących działaność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. Schemat 1.1.D2


  Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, że jeszcze w tym roku da Dolnoślązakom trcohę pięniedzy.