Będzie wsparcie finansowe dla rynku e-usług

Będą dodatkowe środki dla przedsiębiorców na tworzenie usług i produktów cyfrowych oraz elektronicznych systemów wymiany informacji

Coraz częściej, szczególnie wśród młodych osób, można spotkać się z twierdzeniem, że to, czego nie ma w Internecie, po prostu nie istnieje. Chociaż rzeczywistość nie wygląda jeszcze tak strasznie, to trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że współczesne firmy muszą aktywnie działać w sieci.

Posiadanie własnej strony internetowej jest już standardem, a właściwie pewnym minimum. Trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które w dłuższej perspektywie ma szansę na rozwój i przetrwanie na współczesnym rynku, nie dysponując taką stroną.

Jednak wkrótce może się okazać, że dysponowanie stroną, która służy wyłącznie do reklamy i zaprezentowania firmy oraz jej produktów/usług, może być niewystarczające. W wielu przypadkach odbiorcy chcą mieć dostęp do produktów bez wychodzenia z domu. Natomiast to może zapewnić tylko świadczenie usług drogą elektroniczną.


Podążać e-drogą

Na szczęście na rozwój usług internetowych nowo powstałe firmy mogą uzyskać wsparcie. Przewiduje je projekt rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej.

Ze wsparcia jednak będą mogły skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa zaliczane do sektora mikro- i małych firm. Drugim warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest funkcjonowanie na rynku krócej niż rok. Dłuższa historia wyklucza w tym przypadku ze wsparcia. Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia pomoc może być przyznana na stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych drogą elektroniczną (e-usługi) oraz wytwarzanie produktów cyfrowych, niezbędnych do ich świadczenia.

Maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro. Będzie ona bowiem przyznawana zgodnie z tzw. zasadą de minimis. Firmy, które wystąpią o wsparcie, mogą jednak liczyć na zwrot nawet 85 proc. poniesionych wydatków.

Rozporządzenie będzie stanowić podstawę prawną do uruchomienia konkursu i naboru wniosków w ramach tzw. działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” programu operacyjne-go „Innowacyjna gospodarka” (PO IG). Studiując zatem ten program (i jego uszczegółowienie), można uzyskać dokładne informacje na temat preferowanych celów i przykładowych projektów, które mogą liczyć na wsparcie. Dokument można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl.

Wydatkami kwalifikowanymi, czyli tymi, o refundację których można się ubiegać, są wydatki niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio związane z jego realizacją. Mogą być dokonywane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i do dnia określonego w umowie (jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy).


Sklep w Internecie

Jednym z możliwych do realizacji projektów jest założenie sklepu internetowego. Jednak pod warunkiem, że za pomocą stworzonego serwisu będą świadczone usługi drogą elektroniczną (np. transakcje on-line). Wszystko, co potrzebne do jego uruchomienia, może zostać w dużej części sfinansowane ze środków unijnych i budżetu państwa.

850 mln euro tyle na lata 2008 – 2013 zarezerwowano ze środków unijnych i budżetu państwa na działania 8.1 oraz 8.2

Przykładowo do tzw. wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone te poniesione na zakup:

- wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej;

- sprzętu elektronicznego;

- usług prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych (w szczególności zakup usług informatycznych, technicznych i doradczych);

- usług pomocniczych (transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych);

- usług księgowych, prawnych, eksperckich i doradczych;

- materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Ponadto w budżecie projektu mogą być umieszczone wydatki związane z najmem i eksploatacją pomieszczeń (przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie, przy czym nie może on przekraczać dwóch lat).


Business-to-Business

To samo rozporządzenie przewiduje również wsparcie dla rozwoju elektronicznego biznesu typu B2B (Business-to-Business). Jego celem jest inspirowanie wspólnych przedsięwzięć niezależnych firm prowadzonych w formie elektronicznej. W tym wypadku o wsparcie mogą ubiegać się wszystkie firmy z sektora MSP (średnie nie zostały wykluczone), jeśli przedmiot ich działalności (kod PKD) nie wyklucza ze wsparcia z PO IG (pisaliśmy o tym w DF z 25 marca).

Dotacja, o jaką mogą się ubiegać, zależy od ich wielkości oraz miejsca realizacji inwestycji i może wynieść od 40 do 70 proc. poniesionych tzw. wydatków kwalifikowanych. Niezależnie od tego minimalna wartość wsparcia musi wynieść 20 tys. zł, a maksymalna nie może przekroczyć 2 mln zł. Ta część rozporządzenia, ustalając sposób udzielania pomocy publicznej, pozwoli uruchomić tzw. działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.


Tylko w grupie

Aby skorzystać z dotacji przewidzianej w działaniu 8.2, firma musi nawiązać współpracę z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami. Musi ona zostać potwierdzona umową. Istotne jest to, że nie ma wymogu, aby również te przedsiębiorstwa należały do sektora MSP. Współpracę w zakresie automatycznej wymiany informacji można zatem prowadzić z dużą firmą.

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia zarówno o charakterze technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym. Muszą one prowadzić do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

Co to oznacza? Typowy projekt może obejmować wdrażanie nowych lub integrację już istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw albo wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Wydatkami kwalifikowanymi, czyli tymi, o refundację których można się ubiegać, są wydatki niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio związane z jego realizacją. Co istotne, mogą one być poniesione dopiero po dniu uzyskania od instytucji przyjmującej wniosek potwierdzenia (drogą elektroniczną lub pisemną), że projekt kwalifikuje się do wsparcia.


Gdzie z wnioskiem

Dokumenty aplikacyjne, czyli wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, będą przyjmować na poziomie każdego województwa regionalne instytucje finansujące na zlecenie PARP. W związku z tym to na jej stronach internetowych należy szukać terminu ogłoszenia konkursu (www.parp.gov.pl).

Powinno to nastąpić w drugim lub trzecim kwartale tego roku. W zaproszeniu do składania wniosków będzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat wszystkich wymaganych dokumentów. Już teraz przygotowując się do tych konkursów, można zapoznać się z kryteriami wyboru projektu. Są one dostępne na stronie internetowej ministerstwa.

Komentuje Radosław Runowski, dyrektor zespołu zarządzania własnością przemysłową, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Spodziewamy się, że działanie 8.1 PO IG będzie cieszyło się bardzo dużą popularnością, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy rozpoczynają dopiero swoje doświadczenia w biznesie elektronicznym. Natomiast działanie 8.2 PO IG stwarza przedsiębiorcom ogromne szanse na udział w rynkach o zasięgu ponadregionalnym poprzez obniżenie kosztów produkcji i dystrybucji przy zastosowaniu technologii B2B.

Przejrzyste i czytelne kryteria warunkujące dostęp do działań oraz odpowiednie środki finansowe przewidziane na realizację działań na pewno pozwolą w najbliższym czasie przygotować odpowiednie projekty do dofinansowania, które umożliwią optymalizację współpracy pomiędzy przedsiębiorcami w przypadku działania 8.2 PO IG, a także rozpoczęcie lub znaczne rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności w obszarze świadczenia usług drogą elektroniczną.

Komentuje Dariusz Nieć, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Działania 8.1 oraz 8.2 stanowią nowość w stosunku do działań wdrażanych w poprzedniej perspektywie finansowej 2004 – 2006, gdzie kwestia informatyzacji skierowana była wyłącznie do administracji. Pierwsze z nich powinno spotkać się ze szczególnie dużym zainteresowaniem zwłaszcza młodych osób – studentów i absolwentów studiów informatycznych, które będą mogły po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskać wsparcie na świadczenie e-usług. Z kolei działanie 8.2 będzie miało pozytywny wpływ na zdynamizowany rozwój kontaktów biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej oraz zwiększy zaufanie przedsiębiorców do prowadzenia wspólnych efektywnych (zmniejszenie kosztów produkcji i dystrybucji) przedsięwzięć biznesowych w wymiarze ponadregionalnym na europejskim i globalnym rynku.

Źródło : Rzeczpospolita
www.rp.pl