Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1.E „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat”

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1.E „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat”

prawdopodbny termin rozpoczecia naboru to 5 listopad tego roku. Potwierdzimy to w ciągu 2-3 dni.

 

W ramach schematu 1.1.E RPO WD wsparcie udzielane jest mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego, oraz zamierzają realizować projekt na terenie województwa dolnośląskiego.

Mikroprzedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Schematu 1.1.E, muszą prowadzić działalność gospodarczą krócej niż 2 lata (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia złożenia wniosku w ramach konkursu). W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mierzenie okresu 2 lat dotyczy każdego ze wspólników.

W ramach schematu 1.1.E RPO WD przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie mikroprzedsiębiorstw w ich początkowej fazie rozwoju.

Ze środków działania wspierane będą projekty polegające na nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także specjalistycznych szkoleń ściśle związanych z realizacją projektu oraz usług doradczych związanych realizacją z projektu.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się:

 1. wydatki na nabycie, wytworzenie lub instalację środków trwałych, w tym:
 • maszyn i urządzeń,
 • narzędzi, przyrządów i aparatury,
 1. wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, do 50 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
 2. wydatki związane z zakupem usług doradczych związanych z realizacją projektu, jeżeli będą świadczone przez doradców zewnętrznych oraz nie będą miały charakteru ciągłego ani okresowego, ani są też nie będą związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Wysokość wydatków na usługi doradcze nie może przekroczyć 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 3. wydatki na zakup szkoleń specjalistycznych koniecznych do prawidłowego wdrożenia inwestycji, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Wydatki na nabycie nieruchomości oraz na roboty i materiały budowlane, są wydatkami niekwalifikowanymi.

Zgodnie z Ogłoszeniem o naborze wniosków oraz URPO WD do wydatków niekwalifikowalnych w ramach Schematu 1.1.E należą m.in.:

 1. Wydatki na nabycie nieruchomości oraz robót i materiałów budowlanych;
 2. Wydatki poniesione na przygotowanie, sporządzenie i wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu (wniosek o dofinansowanie wraz z elementami biznesplanu),
 3. Wydatki poniesione na dokumentację związaną z realizacją projektu, która nie jest m.in. niezbędna, celowa, konieczna i wymagana do przygotowania lub realizacji projektu,
 4. Wydatki na usługi doradcze związane z realizacją projektu w wysokości przekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, oraz poniesione wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie;
 5. Wydatki na usługi doradcze mające charakter ciągły lub okresowy, związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
 6. Wydatki na przygotowanie dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia (przygotowanie SIWZ, przeprowadzenie przetargów, wyłonienie wykonawcy),
 7. Wydatki administracyjne, opłaty czynszowe, opłaty za wynajem, energię oraz ogrzewanie w okresie przygotowania bądź realizacji projektu nowej inwestycji,
 8. Wydatki związane z wdrażaniem projektu w szczególności: prowadzenia rachunkowości, adaptacja pomieszczeń biurowych do potrzeb pracowników uczestniczących w przygotowaniu bądź realizacji projektu,
 9. Wydatki na zakup tzw. niskocennych środków trwałych takich jak (nawet jeśli ich sumaryczna wartość w ramach projektu przekracza 3500,00 zł i mogłyby stanowić środek trwały):
 • Wyroby nożownicze i sztućce;
 • Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe;
 • Kieliszki i szklanki;
 • Wyroby ceramiczne stołowe i ozdobne;
 • Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne;
 • Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła;
 • Obrusy i serwety;
 • Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe;
 • Pościel;
 • Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny;
 • Koce i pledy, koce elektryczne;
 • Płaszcze kąpielowe, szlafroki;
 • Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe nie związane trwale z podłożem;
 • Ręczniki,
 • Deski do prasowania,
 • Wieszaki ubraniowe,
 • Garnki,
 • Elementy dekoracyjne, obrazy, ramki, świeczniki, rośliny i doniczki, miski, wazony, reliefy;
 • Małe agd (np. tostery, krajalnice, elektryczne patelnie, czajniki bezprzewodowe, wagi, blendery, opiekacze, frytkownice, gofrownice, maszynki do mięsa, odkurzacze, żelazka, grzejniki elektryczne, wentylatory) z wyjątkiem profesjonalnych urządzeń gastronomicznych;

10.  Wydatki związane ze szkoleniami poniesione wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz w wysokości przekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;

11.  Wydatki na zakup środków trwałych, które nie są przechowywane w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego,

12.  Wydatki na zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, które będą wydzierżawiane lub wynajmowane innym podmiotom,

13.  Wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego,

14.  Wydatki na zakup używanego sprzętu ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne),

15.  Wydatki na zakup środków towarowego transportu drogowego na działalność związaną z takim transportem,

16.  Wydatki na wynagrodzenia będące efektem tworzenia nowych miejsc pracy i związanych z realizacją nowej inwestycji,

17.  Wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem i realizacją projektu,

18.  Wkład niepieniężny w ramach projektu,

19.  Wydatki związane z umową leasingu, w szczególności: podatek, marża finansującego

20.  Odsetki od refinansowania wydatków, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe,

21.  Podatek od towarów i usług VAT, niezależnie od możliwości lub braku możliwości jego odzyskania,

22.  Odpisy amortyzacyjne,

23.  Wydatki na działania promocyjne projektu,

24.  Wydatki poniesione w formie gotówkowej oraz kompensata należności,

25.  Wydatki związane z uzyskaniem promesy kredytowej/kredytu,

26.  Wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie oraz wydatki związane z otwarciem i prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,

27.  Leasing zwrotny,

28.  Wydatki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia.

29.  Wydatki związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych,

30.  Wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej,

31.  Wydatki związane z wykonaniem pomiarów środowiskowych, badań laboratoryjnych potwierdzających właściwe funkcjonowanie instalacji.

Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach schematu 1.1.E RPO WD są wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji projektu, lecz nie wcześniej niż po zarejestrowaniu wniosku w Internetowym Rejestratorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej DIP.

Przez rozpoczęcie projektu uznaje się złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcie umowy sprzedaży, leasingu, a także złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania usług doradczych lub szkoleń.

Zgodnie z ww. dokumentami dla schematu 1.1.E RPO WD kryterium kluczowym, w ramach oceny sektorowej, jaki będą musiały spełniać projekty jest stworzenie jednego etatu w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Maksymalny udział dofinansowania dla części inwestycyjnej, tj. zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych to 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 40 tys. PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 800 tys. PLN;

Wysokość wydatków związanych z zakupem wartości niematerialnych i prawnych nie może przekroczyć 50% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wysokość wydatków związanych ze szkoleniami związanymi z realizacją projektu w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 10%. Maksymalny poziom dofinansowania tych wydatków to 50%.

Wysokość udziału wydatków na doradztwo związanych z realizacją projektu nie może przekroczyć 10 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Maksymalny poziom dofinansowania tych wydatków to 50 %.

Wnioskodawca musi zapewnić 100% finansowania projektu, w tym zarówno wydatków kwalifikowalnych jak i niekwalifikowanych (w tym podatku od towarów i usług VAT bez względu na formę opodatkowania Wnioskodawcy i rodzaj prowadzonej księgowości).

Ocena posiadania przez Wnioskodawcę zdolności finansowej oraz zapewnienie źródeł finansowania, stanowi jedno z kryteriów merytorycznych kluczowych oceny projektu. Uzyskanie negatywnej oceny w tym kryterium skutkować będzie odrzuceniem wniosku. Dlatego istotne jest udokumentowanie źródeł finansowania projektu, zarówno źródeł zewnętrznych, jak i własnych przedsiębiorcy.

Nabór wniosków odbędzie się w dniu 5 listopada 2013 roku.

materiał przygotował: Marcin.Marszalek@ak-consulting.pl

 

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1.E „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat”

prawdopodbny termin rozpoczecia naboru to 5 listopad tego roku. Potwierdzimy to w ciągu 2-3 dni.

 


Dotacje Inwestycyjne dla Przedsiębiorstw prowadzących działaność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. Schemat 1.1.D2


Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, że jeszcze w tym roku da Dolnoślązakom trcohę pięniedzy.