Ubezpieczenia

Czuć się bezpiecznie - to taka naturalna potrzeba.
więcej

Fundusze Unijne

Zdobądź pieniądze z Unii Europejskiej i rozwiń skrzydła.
więcej

Opieka medyczna

Poczuj się naprawdę bezpiecznie.
więcej

Finanse

Racjonalnie gospodaruj finansami swojej firmy.
więcej

Wkrótce rozpoczyna się nabór w programie " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Już za kilka dni będzie można składać wnioski o dotację w jednym z ostatnich programów dotacyjnych w roku 2011. W dniach od 26 września do 7 października trwa nabór wniosków w ramach programu " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

INFORMACJE WSTĘPNE PROGRAMU

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

nabór wniosków od 26 września 2011 tylko do 7 października 2011.

1. Dla kogo jest przeznaczony program?

- z programu mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy ( zatrudniający mniej niż 10 osób)

- mikroprzedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, która podejmuje lub prowadzi działalność gospodarczą

- spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych

2. Gdzie muszą mieć swoje siedziby/miejsca prowadzenia działalności powyższe podmioty?

- w przypadku osób fizycznych w miejscowości należącej do gminy:

wiejskiej, lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub miiejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

- pozostałe podmioty :

wiejskiej, lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

miejsce położenia nieruchomości – w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - znajduje się w ww. miejscowościach,

3. Na jakie operacje może być przyznana dotacja?

Pomoc w formie dotacji może być udzielona w związku z podejmowaniem lub prowadzeniem mikroprzedsiębiorstwa, które działa w zakresach jak ponizej:

- usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

- usług dla ludności,

- sprzedaży hurtowej i detalicznej,

- rzemiosła lub rękodzielnictwa,

- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

- usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

- usług transportowych,

- usług komunalnych,

- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

- magazynowania lub przechowywania towarów,

- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

- rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

(szczegółowy wykaz rodzajów działalności znajduje się w załączniku do wytycznych programu, szczegółowa analiza PKD na dalszym etapie).

4. Jak długi może być realizowany projekt z dotacji?

- 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 1etapie,

- 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach,

lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

5. Jakie koszty mogą wejść w ramach realizacji projektu ( są kwalifikowane)?

- budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

- nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

- zagospodarowania terenu;

- zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej;

- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep – będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej: (trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych, równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;)

- przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych;

- opłat za patenty lub licencje,

sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

6. Jakie koszty są niekwalifikowane?

- podatku od towarów i usług (VAT),

- nabycia nieruchomości,

- nabycia rzeczy używanych,

- budowy budynków mieszkalnych,

- zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),

- części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe.

7. Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. na jednego beneficjenta, z tym, że:

100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,

200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,

300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Liczbę przewidzianych do utworzenia miejsc pracy podaje się w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, przy czym ich utworzenie musi być uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

8. Jeśli realizowany jest projekt związany z budową, jakie są potrzebne dokumenty?

W przypadku operacji obejmujących roboty budowlane Wnioskodawca jest zobowiązany załączyć m.in.:

- Kosztorys inwestorski (oryginał), wykonany metodą kalkulacji:

- uproszczonej - w przypadku planowania wykonania robót w systemie zlecenia,

-szczegółowej - w przypadku planowania wykonania robót we własnym zakresie;

- Ostateczne pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne lub w przypadku, gdy przedmiotem operacji jest wykonanie studni - decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych - jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa geologicznego i górniczego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń (oryginał lub kopia);

- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ,

- wraz z:

a. oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,

lub

b. zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych,

o ile nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

9. Jakie są obowiązki przedsiębiorcy po realizacji projektu?

- osiągnięcia celu operacji i jego zachowania,

- umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą,

- przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą,

- informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy,

- przestrzegania ograniczeń lub spełniania warunków w zakresie:

- przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

- rodzaju i czasu trwania wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału,

oraz

- utworzenia nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz ich utrzymania przez 2 lata.

 

Zapraszamy do kontaktu już dziś. Jutro może być za późno.