Ubezpieczenia

Czuć się bezpiecznie - to taka naturalna potrzeba.
więcej

Fundusze Unijne

Zdobądź pieniądze z Unii Europejskiej i rozwiń skrzydła.
więcej

Opieka medyczna

Poczuj się naprawdę bezpiecznie.
więcej

Finanse

Racjonalnie gospodaruj finansami swojej firmy.
więcej

Są pieniądze na rozwój naszych firm.

Już 15 czerwca br. roku pojawia się możliwość pozyskania dotacji na rozwój przedsiębiorstw z Dolnego Sląska. Maksymalnie może to być aż 8 mln. zł.SCHEMAT 1.1 A2 „DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MŚP WSPIERAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA

(Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI)”


 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
 
W ramach Schematu 1.1 A2 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie MŚP w zakresie innowacyjności produktowej i procesowej. Ze środków działania wspierane będą nowe inwestycje, które obejmują:

Inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych
  dodatkowych produktów lub,
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym
  przedsiębiorstwie;

Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Wspierane będą projekty, które spełnią przesłanki innowacyjności produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki), zgodnie z definicją innowacyjności zawartą w „Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)” .

Projekty powinny być przygotowane zgodnie z prawem wspólnotowym i prawem krajowym oraz zapisami „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”, „Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)”, „Wytycznymi dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”, Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego i IZ RPO.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O wsparcie w ramach Schematu 1.1 A2 mogą ubiegać się MŚP, tj. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od daty rejestracji), prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzające realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.
Za przedsiębiorstwo uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców).

III .Minimalna i maksymalna wartość projektu (wydatków kwalifikowanych)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 tys. PLN,

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 8 mln PLN.

IV. Poziom dofinansowania projektów


Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi:

 Dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną:
- do 60% wydatków kwalifikowanych - dla małych i mikroprzedsiębiorstw,
- do 50% wydatków kwalifikowanych - dla średnich przedsiębiorstw,
- do 40% wydatków kwalifikowanych - dla MŚP prowadzących przeważającą działalność gospodarczą w sektorze transportu;
       
Wysokość udziału wydatków kwalifikowanych na nabycie gruntu nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
 Łączne wydatki:
- na roboty budowlane, materiały budowlane, niezbędne do budowy, przebudowy i rozbudowy budynków,
- zakup budynków i budowli oraz gruntów, a także nieruchomości zabudowanej, będących niezbędnym elementem projektu,
nie mogą przekroczyć 50% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Dla wydatków związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych: do 50% wydatków kwalifikowanych;
Dla wydatków związanych z wykorzystaniem mechanizmu cross-financing (dofinansowanie niezbędnych do prawidłowego wdrożenia projektu inwestycyjnego szkoleń specjalistycznych dla pracowników MŚP):
- do 35% wydatków kwalifikowanych - dla średnich przedsiębiorstw
- do 45% wydatków kwalifikowanych - dla mikro i małych przedsiębiorstw
 Wysokość udziału cross-financingu nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 V. Okres realizacji projektu


Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej po dniu zarejestrowania wniosku o dofinansowanie w INTERNETOWYM REJESTRATORZE WNIOSKÓW dostępnym na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl.
Wyjątkiem są wydatki poniesione na zakup gruntu, które uznaje się za kwalifikowane o ile zostały poniesione po 1 stycznia 2007 roku.
Wniosek o płatność końcową musi zostać złożony w terminie 60 dni od daty zakończenia finansowej realizacji projektu, nie później jednak niż do 31 marca 2013 roku.

Termin naboru wniosków:

15 czerwca 2009 r.

od godz. 8.00 do godz. 16.00

 

przygotował:
krzysztof.bednarz@ak-consulting.pl na podstawie danych ze strony www.dip.dolnyslask.pl.