Zatrudnij na wsi kilka osób, a dostaniesz zastrzyk pieniędzy.

Za kilka dni wejdzie w życie rozporządzenie, dzięki któremu nawet 300 tys. zł dotacji dostanie ten, kto utworzy nową firmę i co najmniej pięć stanowisk pracy.

Zatrudnij na wsi kilka osób, a dostaniesz zastrzyk pieniędzy

Za kilka dni wejdzie w życie rozporządzenie, dzięki któremu nawet 300 tys. zł dotacji dostanie ten, kto utworzy nową firmę i co najmniej pięć stanowisk pracy
Tworzenie i rozbudowa mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich to jeden z celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Jego realizację umożliwi opublikowane właśnie rozporządzenie ministra rolnictwa z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (DzU nr 139, poz. 883). Wejdzie ono w życie 16 sierpnia.

Na budowę i sprzęt
Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji nie więcej niż połowy tzw. kosztów kwalifikowanych. Mogą one dotyczyć m.in. budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz kosztów ogólnych związanych z przygotowaniem i realizacją projektu. Przykładowo są to wydatki związane z:
- budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją obiektów budowlanych, z zakupem instalacji technicznej oraz kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
- zagospodarowaniem terenu,
- zakupem maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
- zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej,
- zakupem środków transportu (poza autami osobowymi przeznaczonymi do przewozu mniej niż ośmiu osób łącznie z kierowcą),
- ratami zapłaconymi w leasingu finansowym (nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy).

Natomiast wydatki przy przygotowaniu projektu i jego realizacji mogą dotyczyć m.in.
- przygotowania kosztorysów,
- projektów architektonicznych lub budowlanych,
- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
- projektów technologicznych,
- poniesionych opłat za patenty lub licencje.Planowane koszty muszą przekroczyć 20 tys. zł (projekty o niższej wartości nie będą przyjmowane). Maksymalna wartość refundacji to 300 tys. zł, ale rozporządzenie wyznacza dodatkowe limity. Oprócz zwiększenia liczby minifirm chodzi o stymulowanie wzrostu zatrudnienia na wsi. Dlatego im więcej osób zostanie tam przyjętych do roboty, tym bardziej można liczyć na wyższą dotację. Przykładowo 100 tys. zł, jeżeli projekt przewiduje utworzenie do dwóch stanowisk pracy, 200 tys. zł, gdy będzie to więcej niż dwa i mniej niż pięć nowych miejsc. 300 tys. zł osiągnie się przy co najmniej pięciu nowych stanowiskach.

Wsparcie dla każdego
O wsparcie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, spółki prawa handlowego, jak i wspólnicy spółki cywilnej. Najważniejsze to rozpocząć lub prowadzić działalność wskazaną w załączniku do rozporządzenia (spis kodów PKD, które uprawniają do ubiegania się o wsparcie) oraz zrealizować projekt na terenach objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Co do zasady są to tereny wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców.Nowo tworzona lub rozbudowana mikrofirma może prowadzić różną działalność, np.
- usługi dla gospodarstw rolnych i leśnictwa,
- usługi dla ludności,
- sprzedaż hurtową i detaliczną,
- rzemiosło lub rękodzielnictwo,
- roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,
- usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
- usługi transportowe,
- usługi komunalne,
- przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
- magazynowanie lub przechowywanie towarów,
- wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,
- rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

Gdzie składamy wnioski

Wniosek o wsparcie trzeba złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ona też będzie ogłaszać terminy z tym związane. W jednym roku wolno złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, jeśli otrzyma on wsparcie. Jeśli zostanie odrzucony z przyczyn formalnych lub merytorycznych, próbuj szczęścia ponownie.
Od ogłoszenia naboru wnioski będzie można składać po 14 dniach od tej daty i będą one przyjmowane do wyczerpania pieniędzy przewidzianych na dany rok. Uruchomienia pierwszego konkursu spodziewamy się w najbliższych tygodniach, a szczegółowe informacje figurują na stronie ARiMR (www.arimr.gov.pl).


Michał Kołtuniak 08-08-2008
www.rp.pl